(20. mars 2011): -Det er over 5000 iranskproduserte Grad- raketter med en rekkevidde på 40 kilometer i Gaza. Vi står over- for en konflikt som kan vare i tiår. Gaza er det første terror-ter-ritorium som er kontrollert av terrorister fra det radikale islam, sier Noam Bedein i Sderot Media Center til Karmel Israel-Nytt.

Noam Bedein overvåker angre-pene fra Gaza mot Israel.

Det er ikke lenge siden terroristene i Gaza skjøt en «langtrekkende» rakett mot den israelske universi- tetsbyen Beersheba. Bedein sier at skipet «Victoria» som ble bordet og oppbrakt til Ashdod havn den 15. mars, hadde avanserte våpen som skulle til Gaza.
-Dette er årsaken til at Israel har en blokade av Gaza. Israel kan ikke tillate at Gaza blir en iransk havne- by, sier Bedein.
-Hovedveien for våpnene inn til Gaza er nå gjennom smuglertunne- lene fra Gaza til Egypt. Vi vet at Hamas tok inn rundt 350 millioner dollar i skatt på denne tunnelindus- trien. Dette betyr at Israels blokade av Gaza har vært god butikk for Hamas. Bedein påpeker at Hamas nå har raketter med en rekkevidde på 80 kilometer som kan nå til den nordli- ge delen av storbyen Tel Aviv. Dessuten har Hamas 120 millime- ter granater som de har fått fra Iran. Granatene kan ikke oppdages før de kommer, mens de mer avanserte Qassam-rakettene blir oppdaget på radar. Da går sirenen, og israelerne langs grensen har 15 sekunder på seg til å søke bomberom. Noam Bedein forteller at Hamas også bruker sukker og gjødselspro- dukter som sendes inn fra Israel til Gaza til å fremstille drivstoff til Qassam-rakettene.
Hamas er ikke den eneste terro- ristorganisasjonen som opererer i Gaza. Ifølge Bedein sender både Hizballah fra Libanon og El Shabaab fra Somalia eksperter til Gaza for å lære opp terroristene i bruk av våpen.
-Alt tre måneder etter at Israel trakk seg ut av Gaza, oppdaget man at al-Qaida var til stede i området. Al-Qaida påtok seg ansvaret da en arbeider fra Thailand ble drept i ett terrorangrep. Dette viser hvem Israel må kjempe mot ved sine grenser, sier Bedein.

Terrorangrep mot Israel
-Det seneste tiåret er det skutt 12.000 raketter og granater fra Gaza mot Israel. Siden Israel trakk seg ut av Gaza i 2005, er det skutt 8000 raketter og granater. Etter at den militære operasjonen «Støyptbly» ble avsluttet i januar 2010, er det skutt rundt 592 raketter og gra-nater mot Israel, forteller Bedein. Han opplyser at angrepene så langt har kostet rundt 30 mennes- ker livet, mens tusen mennesker er blitt skadet. Bedein minner om at terroristenes intensjon er å drepe så mange som mulig. -Det er intet annet land i verden enn Israel som ville tolerert slike angrep, mener Bedein. Bedein sier at israelske myndig- heter har støttet byggingen av bom- berom på steder som ligger 4,7 kilometer fra Gaza. Totalt har dette kostet en halv milliard sekler bare i byen Sderot. Det er bygget nye skoler for ti millioner dollar som er beskyttet mot rakettangrep. Rundt 800 barn går på disse skolene. Noam Bedein som driver Sderot Medie Center, overvåker det som skjer i byen. Han forteller at mange av angrepene bare blir korte saker i pressedekningen og de blir fort glemt.
-Ikke minst har det vært hardt for dem som skal drive forretninger i Sderot, påpeker Bedein.

Instruksjonsboken for bakke-til-skips-rakettene var skrevet på farsi som snakkes i Iran. (Foto: IDF)

Støre legitimerer terror 
På spørsmål om hva Bedein mener om utenriksminister Jonas Gahr Støres samtaler med Hamas, svarer Bedein at Støre er med på å legiti- mere den internasjonale terroris- men.
-Gjennom kontakt med Hamas legitimerer Støre at Hamas skyter mot den sivile befolkningen i Israel. Han legitimerer også at Hamas bruker sin egen sivilbefolk-ning som skjold, sier Bedein som tar avstand fra samtalene mellom Norge og Hamas.
-Jeg var i Norge under flotiljesa- ken. Det var sjokkerende å se hvor- dan mediene dekket saken. Det føl- tes som om det var i middelalderen da jødene ble beskyldt for å ta blod av kristne for å bruke til å bake matzabrød.
-Under et besøk med represen- tanter fra EU ble Israel ofte sammenlignet med Gaza, eller med nazistene. Vi har også hørt påstan-der fra Sverige om at israelere stjal organer fra palestina-arabere for å selge dem videre.
-Under mine besøk til skoler og universiteter i Amerika har jeg merket kampen mot Israel. Det fin-nes til og med t-skjorter med propa-ganda for Hamas. Det drives en intens propaganda mot Israel.

Kristne og jøder må stå sammen
-Jeg tror at jøder og kristne sionis-ter må få en felles strategi. Kristne sionister er de eneste venner vi har i verden, og vi må samarbeide. Men etter besøk på kristne skoler er Noam Bedein bekymret over at de ikke vet så meget om Israel og derfor blir et offer for den massive propagandaen. -Den er en trussel både mot den jødiske og den kristne identitet, mener Bedein. Etter flere besøk i Norge har han fått et inntrykk av at 80 prosent av dem som kommer på Israel-møter, er over 60 år. Han understreker at det er viktig å forsøke å få den nye generasjonen med.
-Vi står for Bibelen. Dette er en religionskrig, enten man liker det eller ikke. I denne kampen er kor-rekt informasjon meget viktig. Bedein håper å finne sponsorer, også i Norge, som kan være med å støtte et planlagt besøkssenter til mellom 120.000 og 250.000 dollar i Sderot. Han regner ikke med at det kommer til å bli stille. -Vi vil få tiår med konflikt. Gaza er det første terrorist-territorium som kontrolleres av det radikale islam, sier Noam Bedein.

Hamas graver tunneler mot grensen
-IRAN KAN FÅ HIZBALLAH TIL Å ANGRIPE ISRAEL

(21. februar 2011): Iran kan få Hizballah til å angripe Israel i et forsøk på å avlede innenriksproble- mene i Iran, ifølge Israels forsvar. Det muslimske regimet i Teheran er under press etter flere demonstrasjoner. Det israelske forsva- ret (IDF) frykter at Hamas og andre palestina-arabiske terrorgrupper i Gaza er i ferd med å grave nye tunneler langs grensen mot Israel som skal brukes til å infiltrere Israel og å utføre angrep under en ny konflikt med jødestaten. Ifølge IDF har antall tunneler vokst betraktelig de senes- te årene, og Hamas har beordret utgra- ving av enda flere, skriver Jerusalem Post. Det var en slik tunnel som ble brukt til å kidnappe den israelske soldaten Gilad Shalit i 2006. IDF mener videre at Hamas har smuglet inn langt flere avan-serte raketter som kan ødelegge strids- vogner, foruten avansert kommuni- kasjonsutstyr, og alt er bygd på samme modell som den Hizballah hadde i Libanon.

Konteinerskipet Victoria ble bordet og ført inn til havnen i Ashdod 15. mars 2011. Om bord var tre kontei- nere med 50 tonn våpen fra Iran som skulle til terroristene på Gaza-stripen. (Foto: IDFs talsmann)
Statsminister Benjamin Netanyahu studerer en iransk bakke-til-sjø-rakett som ble beslaglagt om bord på Victoria. Den skulle til Egypt og smugles videre inn til Gaza. (Foto: Avi Ohayun, GPO)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here